Tôi quên mất mật khẩu đăng nhập thì phải làm thế nào?

1. Trên màn hình đăng nhập nhấn Quên mật khẩu.

2. Nhập Số điện thoại hoặc Email dùng để đăng nhập vào phần mềm.

3. Nhập Mã xác thực sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu, chương trình sẽ gửi mã xác nhận vào Số điện thoại/Email ở trên.

4. Nhập Mã xác nhận nhận được. Nhấn Tiếp tục.

5. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Nhấn Đặt lại.

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm ký tự chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt.

6. Chương trình hiển thị thông báo đặt lại mật khẩu thành công.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự